บทความนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่อง วิธีป้องกันรอยสิว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็น และสํารวจทางเลือกต่างๆ